02.04.2024 ш. рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Амиграциатә маҵзура аҟны имҩаҧысит аилацәажәара, уи азкын ҳазҭоу ашықәс актәи акварталазтәи Амаҵзура аусура аихшьаалақәа.
Аҧсны Аҳәынҭқарра амиграциатә маҵзура Ҧсоу аҳәааҟны, абҵарамза 3 2023 шықәса инаркны жьырныҳәамза 10 2024 шықәсанӡа ареидтә усқәа мҩаҧнагон.
Аҧсны Аҳәынҭқарра амиграциатә маҵзура 2023 шықәса иаҵанакыз аамҭахәҭазтәи аусура алҵшәақәа рзы адырра ҟанаҵоит.
Осман Џьопуа- Аҧсны Аҳәынҭқарра Амиграциатә маҵзура иреиҕьу аусзуҩы ҳәа далкаауп.
Аҧсны Аҳәынҭқарратә Амиграциатә маҵзура алахәын есышықәса агәыҳалалратә еиҿкаара «Кьараз» имҩаҧнаго «Ассир ҳамҭас» захьӡу акциа.
Аԥсны Амиграциатә маҵзура анапхгаҩы ихыҭыԥуаҩ Бганба В.В.амиграциа аусзуҩцәеи арратә шәарҭадара аиқәыршәаразы имҩаԥгаз аоператив-мобилизациатә еизгарақәа рхы рыладырхәит.
Аныҳәа аламҭалаз Аҧсны амиграциатә маҵзура анапхгаҩы аинрал-маиор Р.З.Габлаиа ихантәаҩрала, аныҳәатә ҭагылазаашьаҟны, имҩаҧган амаҵзура аилазаара зегьы злахәыз ацәаҳәақәгылара.

Аиааира ду Амш!

10 Жьҭаара 2023
Аиааира Амш- ари зегьы еидызкыло мшуп: Аиааира аагаразы еибашьуаз атыл аҟны аус зуаз, зыуа зҭахы зцәыӡыз, иахьа уажәраанӡа урҭқәа згәалашәо, насгьы аибашьра ззын иҭоурыху.
Image

Аҭыӡҭыԥ

Аҧсны Аҳәынҭқарра, 384900

Ешба имҩа 164, ақ. Аҟәа

Аҭел: (8840) 229-44-36

E-Mail: gms.ra@yandex.ru

Адкыларҭатә сааҭ

Аџьатә, Авизатә аҟәшақәа

9:30 инаркны асааҭ 17:00 рҟынӡа

асааҭ 13:00 инаркны асааҭ 14:00 рҟынӡа

Ианрыдрымкыло амш: ахаша

Аинформациа ҽакы

Адкыларҭатә аҭел:

(8840) 229-44-36 Приемная

Аҷаԥшьара ахәҭа:

(8840) 229-44-43

Яндекс.Метрика

 

© 2020 Государственная Миграционная Служба Республики Абхазия || State Migration Service of the Republic of Abkhazia || All Rights Reserved.

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me