Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аҟны игаз Аиааира 30-шықәса ахыҵра иазку аныҳәа инадҳәаланы, Аҧсны Аҳәынҭқарра амиграциатә маҵзура аусзуҩцәа Гагратәи ареабилитациатә центр ахь имҩахыҵит.
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҳәынқарратә Амиграциатә маҵзура аусзуҩцәа Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан иҭахаз, хатәгәаԥхарала иааны еибашьуаз, ақалақь Афырхаҵа - Гәдоуҭа игылоу Рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа рышьҭаҵара иазкыз ацеремониа иалахәын.
Нанҳәа 14, 2023 шықәса рзы 31 шықәса ҵит 1992-1993 ш.рзтәи Аԥсны жәлар Рџьыџьтәылатә еибашьра иалагеижьҭеи.
Нанҳәамза 4 2023ш.рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра "Аҳәынҭқарратә ҳаза азы" Азакәан 4 ахәҭа иазыҟаҵаз аиҭакрақәа инарықәыршәаны Аҧсны Аҳәынҭқарра аҟны иҟоу аҳәаанырцәтәи атәылауаа адырра рырҭоит, азакәан иалагалоу аиҭакрақәа инарықәыршәаны аҳәынҭқарратә ҳаза ишышьақәнаргыло абарҭ ахәҧсақәа:
Нанхәа 2 рзы, Аҧсны Аҳәынҭқарра амиграциатә маҵзура аҟны 2023 шықәса ҧхынгәымза азтәи аусура аихшьаалақәа ирзааҭгылеит имҩаҧгаз аилатәараҟны.
Нанҳәа 2 рзы, Аԥсны амигарциатә маҵзура амиграциатә хылаҧшразы аусбарҭа аҩбатәи аҟәша аусзуҩцәа рымч ала , Аҟәа ақалақь Гәылиа ихьӡ зху амҩа аҟны аоперативтә-профилактикатә усмҩаԥгатәқәа нагӡан.
Ԥхынгәы 13 2023 шықәса рзы, Аминистрцәа реилазаара аҟны имҩаԥысит Аҧсны Аҳәынҭқарра амиграциатә маҵзура аиҳабы аинрал-маиор Рамин Габлаиеи аԥыза-министр Александр Анқәаби амаҵзура актәи азыбжазтәи аусура аихшьаалақәа ирызкыз аилацәажәара.
Иахьа, лаҵара 6 – Аҟәа ақалақь Ахадара раԥшьгарала есышықәса имҩаԥырго акциа «Ақалақь цқьа» Аҧсны Аҳәынҭқарра амиграциатә маҵзура аусзуҩцәагьы рҽаладырхәт.
Image

Аҭыӡҭыԥ

Аҧсны Аҳәынҭқарра, 384900

Ешба имҩа 164, ақ. Аҟәа

Аҭел: (8840) 229-44-36

E-Mail: gms.ra@yandex.ru

Адкыларҭатә сааҭ

Аџьатә, Авизатә аҟәшақәа

9:30 инаркны асааҭ 17:00 рҟынӡа

асааҭ 13:00 инаркны асааҭ 14:00 рҟынӡа

Ианрыдрымкыло амш: ахаша

Аинформациа ҽакы

Адкыларҭатә аҭел:

(8840) 229-44-36 Приемная

Аҷаԥшьара ахәҭа:

(8840) 229-44-43

Яндекс.Метрика

 

© 2020 Государственная Миграционная Служба Республики Абхазия || State Migration Service of the Republic of Abkhazia || All Rights Reserved.

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me